podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR. (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je prevádzkovateľ?

Spoločnosť:Ján Majer-MAJAN, IČO: 32028423, so sídlom: Banícka 252/66, 974 05 Malachov, živnostenský register 601-5988, mail: , ktorá prevádzkuje webovú stránku: www.majanbb.sk.
Ako prevádzkovateľ spracováva vo svojich spracovateľských činnostiach osobné údaje svojich klientov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kto je sprostredkovateľ?

Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia majú vzájomne uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ustanovení článku 28 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa spracovávať spôsobom, ktorý nieje zlučiteľný s týmto účelom.

Zoznam našich sprostredkovateľov:

Darina Majerová IČO: 41 181 476, Banícka 252/66, 974 05 Malachov - spracovávanie účtovnej a daňovej agendy, spracovávanie agendy knihy jázd a agendy zákazníci.

Rozsah, právny základ a účel spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Ján Majer-MAJAN spracováva osobné údaje klientov v rozsahu nevyhnutnom pre účely spracovania:

- na účely zavedenia predzmluvných a zmluvných vzťahov (dodávateľské, odberateľské zmluvy, zmluvy o dielo a iné...)
Spracovávajú sa údaje: meno, priezvisko, titul,ulica, číslo, PSČ, mesto, email, telefóny kontakt, mobil, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH.
Právny základ spracovávania: spracovávanie je zákonné podľa čl.6 odst.1b nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ), ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavrením zmluvy.

- na účely účtovnej a daňovej agendy
Spracovávajú sa údaje: meno , priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, dátumy narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, názov zdravotnej poisťovne, meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa (pre daňový bonus), číslo pasu-cestovného dokladu (pri cudzincoch), číslo občianskeho preukazu, IČO, DIČ,, IČ DPH
číslo obchodného registra alebo živnostenského registra, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, meno,, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, , meno, priezvisko, rodné číslo manželky / manžela
Právny základ spracovávania:spracovávanie je zákonné podľa čl.6 odst.1c nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ),ak spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

- účel zanechania odkazu - Kontaktný formulár
Poučenie o dobrovoľnosti:
Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy a mena, ktorý neslúži na spracúvanie osobných údajov, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami. Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.

Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)

Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú alebo pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Cookies

Pri prechádzaní našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a za ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa,(spracovávanie zákonné podľa čl.6 ods.1f nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) lebo veríme že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naša webová stránka je v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám.

Osobné údaje klientov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašich objednávok najmä týmto subjektom:
• účtovník
• daňový úrad
• finančná správa
• sociálna poisťovňa
• zdravotné poisťovne
• úrad práce a rodiny
• iný oprávnený subjekt o ktorom to ustanovuje zákonnej

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu.

Všetky spracovania osobných údajov budú spracovávané len na území EÚ.

Práva dotknutej osoby v súvislosti sochranou osobných údajov:

Práva klientov ako dotknutej osoby sú upravené najmä §28 zákona o ochrane osobných údajov.
Klient má právo na základe písomnej žiadosti na vyššie uvedených adresách vyžadovať:
a) máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou, zo zásadami spracovania osobných údajov
b) máte právo vyžiadať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania
c) máte právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú premetom spracovávania
d) máte právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil, ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
e) máte právo vo všeobecne zrozumiteľnej forme získať presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracovanie
f) máte právo na likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona
g) máte právo na blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti ak prevádzkovateľ spracováva údaje na základe súhlasu klienta
Uvedené práva klienta podľa písmena c) a d) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenia vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana klienta, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Klient pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvávajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak klient nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť jeho zákonný zástupca.
Oprávnenie osôb, ktoré získavajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa vyplýva z pracovnoprávnych prepisov alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Mlčanlivosť (§79 ZOOOÚ)

Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

Platné od 25.05.2018

Druh prác a služieb  
Konštrukčné práce 15.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy so štandartnou presnosťou trieskového obrábania kovov.
(Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, obrážanie, delenie, brúsenie.)
12.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy trieskového obrábanie kovov so zvýšenou presnosťou. 16.- EUR/hod.
Priemyselné práce výrobnej povahy beztrieskového obrábania kovov.
(Tvarové strihanie a lisovanie nástrojmi plošného tvárnenia za studena.)
20,-EUR/hod.

Tepelné spracovanie - kalenie, žíhanie, cementovanie 18.- EUR/hod.
Údržba a oprava foriem, nástrojov a prípravkov 20.- EUR/hod.
Vývoj a zhotovovanie foriem, nástrojov, prípravkov a jednoúčelových zariadení 20.- EUR/hod.
Zhotovovanie foriem, nástrojov a prípravkov podľa dodanej dokumentácie 20.- EUR/hod.
Zhotovovanie duplicitných foriem, nástrojov a prípravkov 20.- EUR/hod.

 

 

Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH.

V prípade sériovej výroby alebo na požiadanie Vám radi vypracujeme konrétnu cenovú ponuku na požadovaný výrobok, službu či pracovnú operáciu.

 

 

Platnosť od 1. júla 2011.

 • Timus Safety s.r.o. B. Bystrica
 • Ekolin s.r.o. B. Bystrica
 • Safe Time s.r.o. B. Bystrica
 • DoMo Glass s.r.o. B. Bystrica
 • Rollin v.o.j. B. Bystrica
 • Vest s.r.o. B. Bystrica
 • WTW s.r.o. B. Bystrica
 • Alex Real s.r.o. B. Bystrica
 • CAPITAL SAFETY GROUP Banská Bysrica, s.r.o. B. Bystrica
 • Este s.r.o. B. Bystrica
 • Atyp - Fire s.r.o. B. Bystrica
 • Witzenmann Slovakia s.r.o. Vlkanová
 • MDM - Nemce s.r.o. Nemce
 • Tlačiarne s.r.o. B. Bystrica
 • SKK Steel s.r.o. Vlkanová
 • BB - SK Steel s.r.o. B. Bystrica
 • TESEC, s.r.o. B. Bystrica

MAJAN Banská Bystrica

Firmu MAJAN sme založili v roku 1994. Už viac ako 21 rokov sa zaoberáme poskytovaním služieb v oblasti výroby rôznych druhov špeciálneho náradia, vyrábaného progresívnymi technológiami v krátkych dodacích termínoch a prijateľných cenách.

Tiež sa zaoberáme i ostatnými konvenčnými metódami trieskového a beztrieskového obrábania kovov. Náradie ako i ostatné požadované výrobky je možné vyrobiť podľa dodanej dokumentácie, predložených vzoriek alebo dokumentácie, ktorú Vám na požiadanie pripravíme sami.

Pracujeme systémom: "Od náčrtu k sériovej výrobe". Stačí detail výrobku a pripravíme Vám kompletný návrh technológie výroby Vami požadovaného výrobku s ohľadom na množstvo dodávaných výrobkov.

V prípade, že sa rozhodnete pre sériovú výrobu v minimálnom množstve 6.000 ks/rok po výrobe špeciálneho náradia v našej firme, všetky údržbové a servisné práce na uvedenom náradí Vám počas dodávania výrobkov budeme prevádzať zdarma.

"Kvalitné výrobky, rýchle a spoľahlivé služby."

Firma MAJAN je výrobcom  kovových výrobkov už od roku 1994. Počas tohto obdobia sa zaoberá predovšetkým výrobou kovových i nekovových výrobkov, kovoobrábaním,  výrobou špeciálneho náradia, rôznymi spôsobmi obrábania materiálov a to všetko od kusovej až po sériovú výrobu.

Medzi jej hlavné oblasti výroby patria:

 • trieskové a beztrieskové obrábanie kovov a ostatných obrobiteľných materiálov (napr. sústružením, frézovaním, obrážaním, brúsením lisovaním a inými)
 • výroba, údržba a oprava nástrojov plošného tvárnenia
 • výroba, údržba a oprava  vŕtacích, zváracích, montážnych a iných prípravkov

Ponúkame kvalitné výrobky, rýchle a spoľahlivé služby. Viacej informácií nájdete v sekcii "výrobný program"